خانه / بایگانی برچسب: دانلود نمونه قراداد تامین اتومبیل

بایگانی برچسب: دانلود نمونه قراداد تامین اتومبیل

نمونه قــرارداد تامین اتومبیل

www.irlaw.ir

نمونه قــرارداد تامین اتومبیل قراردادذیل فی مابین …………………. به نمایندگی آقای ………………  بعنوان کارفرما  از یک طرف و آقای …………………   فرزند ………  دارای شناسنامه شماره  …………..  به شماره گواهینامه  ……………..  به آدرس :   ………………………..  تلفن ……………….بعنوان پیمانکار از طرف دیگر  بشرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت نکات آن ...

ادامه نوشته »