خانه / بایگانی برچسب: دانلود قرارداد مساقات

بایگانی برچسب: دانلود قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

www.irlaw.ir

نمونه قرارداد مساقات طرف اول قرارداد(مالک): خانم/آقای ………………………………… فرزند آقای ………………………………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از ………………………………  متولد ………………………………  ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقای ………………………………… فرزند آقای ………………………………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از ………………………………  متولد ………………………………  ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. مورد مساقات: درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ ...

ادامه نوشته »