چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
خانه / نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی- مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می ...

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

www.irlaw.ir

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه   این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمایندگی                                  که طبق آگهی شماره                  روزنامه رسمی ...

ادامه نوشته »

نمونه قــرارداد تامین اتومبیل

www.irlaw.ir

نمونه قــرارداد تامین اتومبیل قراردادذیل فی مابین …………………. به نمایندگی آقای ………………  بعنوان کارفرما  از یک طرف و آقای …………………   فرزند ………  دارای شناسنامه شماره  …………..  به شماره گواهینامه  ……………..  به آدرس :   ………………………..  تلفن ……………….بعنوان پیمانکار از طرف دیگر  بشرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت نکات آن ...

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد چاپ کتاب

www.irlaw.ir

نمونه قرارداد چاپ کتاب بین خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………………………………………………………………………… که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده می شوند در تاریخ زیر قراردادی ...

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد مساقات

www.irlaw.ir

نمونه قرارداد مساقات طرف اول قرارداد(مالک): خانم/آقای ………………………………… فرزند آقای ………………………………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از ………………………………  متولد ………………………………  ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقای ………………………………… فرزند آقای ………………………………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از ………………………………  متولد ………………………………  ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. مورد مساقات: درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ ...

ادامه نوشته »